ภาพกิจกรรม : ลูกเสือโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561