ภาพกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562