ภาพกิจกรรม : การประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561