พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.50 น.
ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี
– จุดเทียนถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า อฐิษฐานสรรเสริญโมทนาพระคุณและขอการทรงนำ
– อ่านพระวจนะของพระเจ้า
– อธิษฐานขอพรจากพระเจ้า แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-ถวายพานพุ่มสักการะ โดย ตัวแทนนักเรียน บุคลากร
– เปิดกรวย
– ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
– กล่าวบทอาเศียรวาท
โดย ผป.กาญจนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี