กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2019


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2019