กิจกรรมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากรให้มีความพร้อม ก้าวทันประชาคมอาเซียน และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม