ปรัชญา : ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้
(พระธรรมสุภาษิต 1:7)
คำขวัญ : ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพผู้เรียน บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ เป็นโรงเรียนพร้อมพัฒนาสู่สากลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คงไว้ซึ่งความเป็นไทย